CSR - FysioDanmark ApS

Vi ser det som en helt naturlig udvikling at have ambitioner om at påvirke det danske samfund positivt.

Samfundsansvar hos FysioDanmark

Vi arbejder med FN Global Compact’s principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljø og klima samt bekæmpelse af korruption.

Ved blandt andet at støtte op om FN’s verdensmål, arbejder vi for at sikre et sundt liv for alle. Visionen er at skabe en sundere hverdag, et bedre helbred og øge livskvaliteten for alle, der kommer i berøring med FysioDanmark.

Vi arbejder aktivt for at sikre vores medarbejder ved at skabe et trygt og ansvarligt arbejdsmiljø. Vi efterlever de overenskomstmæssige aftaler, der er indgået mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Vi søger kontinuerligt at fremme den økonomisk vækst som både kommer vores kunder til gode i nærområdet, men som også medvirker til at skabe nye arbejdspladser, og øget synergi med vores samarbejdspartnere og leverandører.

Som en helt naturlig ting sigter vi mod en bæredygtig produktion og det betyder også, at vi stille høje krav til vores leverandører.

Vi har fokus på vores leverandører og deres leverandørers samfundsansvarlighed. Vi arbejder aktivt med de sociale og miljømæssige retningslinjer i vores code of conduct for ansvarlig leverandørstyring. FysioDanmarks etiske regler for leverandører er baseret på internationalt anerkendte aftaler, der har til hensigt at fremme virksomheders håndtering af negative indvirkninger i forhold til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af kriminalitet.

FN's verdensmål

FysioDanmark støtter op om FN’s verdensmål

Siden 2015 har alle FN’s medlemslande forpligtet sig til at opnå de 17 verdensmål, de såkaldte Social Development Goals. Indsatsen foregår midlertidigt ikke kun på politisk plan – private virksomheder og organisationer arbejder også aktivt for at opnå målene inden 2030.
I FysioDanmark bidrager vi på flere af områderne – herunder særligt tre, som vi præsenterer her:

Vi arbejder for at sikre et sundt liv for alle og fremme trivslen for alle aldersgrupper

Det er en fast del af FysioDanmarks DNA at fremme folkesundheden.
Visionen er at skabe en sundere hverdag, et bedre helbred og øge livskvaliteten for alle, der kommer i berøring med FysioDanmark.

Vi arbejder med sundhed og trivsel på flere niveauer

Stadig flere kæmper med livsstilssygdomme. Sygdomme, som går hårdt ud over folkesundheden. Hos FysioDanmark arbejder vi målrettet med forebyggelse, oplysning og behandling. Målsætningen er at skabe en øget bevidsthed om, at motion og sund livsstil bør være en integreret del af et hvert menneskes hverdag. Med bevægelse kommer både fysisk- og mental sundhed.

Samfundsengagement

Alle vores klinikker arbejder aktivt for at bidrage positivt til lokalsamfundet og udvise socialt ansvar. Det gælder både i vores daglige kontakt med borgerne, med også ved at facilitere events og arrangementer, som kan inspirere og motiverer til en sundere livsstil.
Enhver FysioDanmark-ansat forpligter sig desuden til at oplyse, og efterleve visionen om et samfund med fokus på øget sundhed og trivsel. Vores ansatte undergår kontinuerligt uddannelse og certificering for sikre, at vi i FysioDanmark altid arbejder ud fra den nyeste forskning og evidens på sundhedsområdet.

Herunder støtter vi op om delmålet 3.4 – Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed

Målsætningen er, at inden 2030 skal vi reducere andelen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel, via forebyggelse og behandling. Vi skal fremme mental sundhed og velvære.

I henhold til delmål 3.8 – Der skal opnås universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse mod økonomiske risici, adgang til livsvigtige sundhedsydelser af høj kvalitet, og adgang til sikker og effektiv livsvigtig kvalitetsmedicin og vacciner til en overkommelig pris for alle, arbejder FysioDanmark målrettet for at give patienten mulighed for direkte adgang til fysioterapi. En politisk beslutning, som vi arbejder for, bliver en realitet, så behandlingsforløbet kan blive mere effektiv for den enkelte og lette arbejdsgangen i sundhedssystemet.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Som Danmarks største sammenslutning af fysioterapi-klinikker, ser vi det som vores ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det gør vi ved at give rum til mangfoldighed og mulighed for udvikling for alle.
Som en aktiv del af fagorganisationen Danske Fysioterapeuter, forpligter vi os til at efterleve de overenskomstmæssige aftaler, der er indgået mellem arbejdsgiver og medarbejder. Vi arbejder aktivt for at sikre medarbejdernes rettigheder og skabe et trygt og ansvarligt arbejdsmiljø. Herunder lægger vi også stor vægt på at hjælpe unge i arbejde og har løbende unge studerende tilknyttet klinikkerne.
Vi søger kontinuerligt at fremme den økonomiske vækst gennem innovative løsninger, gavnlige samarbejdsaftaler og nye vækstområder. Vækst, som både kommer vores kunder til gode i nærområdet, men som også medvirker til at skabe nye arbejdspladser, og øget synergi med vores samarbejdspartnere og leverandører.

Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion

Som fysioterapeuter er vi afhængig af en lang række produkter i vores daglige virke. Det er afgørende for os at disse produkter er produceret under ordentlige forhold, der tager højde for både arbejdsvilkår og miljø. Vi sigter mod en bæredygtig produktion og det betyder også, at vi stille høje krav til vores leverandører.
Vores medarbejdere forpligter sig ligeledes til at undgå unødigt spild af produkter og ressourcer, i forbindelse med deres arbejde.

Code of conduct / Ansvarlig leverandørstyring

For at sikre at vores leverandører handler forsvarligt, arbejder FysioDanmark aktivt med de sociale og miljømæssige retningslinjer i vores code of conduct for ansvarlig leverandørstyring. Herunder agerer vi ud fra vores etiske retningslinjer om ærlighed, gennemsigtighed og retfærdighed hos vores leverandører.
Leverandøren skal sikre, at alle lokale regler, som minimum overholdes efter gældende national lovgivning og regelsæt og at eventuelle persondata behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
Overholder leverandøren ikke de etiske retningslinjer i henhold til code of conduct, forbeholder FysioDanmark sig retten til at undersøge forholdende og afbryde samarbejdet, hvis ikke en konkret handlingsplan kan overholdes fra leverandørens side.
FysioDanmarks etiske regler for leverandører er baseret på internationalt anerkendte aftaler, der har til hensigt at fremme virksomheders håndtering af negative indvirkninger i forhold til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af kriminalitet.
Vores leverandører skal til enhver tid sikre, at deres leverandører lever op til tilsvarende krav.
FysioDanmark støtter følgende internationale initiativer:

Menneske- & arbejdstagerrettigheder / miljø- & klimahensyn

Vores leverandører forventes at efterleve de internationale konventioner og love omkring menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljømæssige hensyn. Herunder forpligter de sig til følgende code of conduct:

FysioDanmark støtter internationale initiativer og standarder

Vi støtter følgende internationale aftaler, målsætninger og standarder inden for bæredygtighed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.